category-banner2.jpg

אורינות מדעית

אוריינות מדעית

 

רציונל התכנית:

אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתות ז'-ט'.

* גישה ייחודית להוראה משולבת של מדע וטכנולוגיה, המאפשרת   לתלמידים להתנסות בתהליכי חקר מדעי בליווי של חוקרים ומדענים.

* שיתוף פעולה בין המורים וצוות המרכז האקדמי לנוער

* הרחבת התוכן וההתנסויות המחקריות של התלמידים

* הקניית מיומנויות למידה וחשיבה

* עיקר הליווי מתבצע על ידי מורי בית הספר, תוך תמיכה מרחוק של החוקרים והמדענים

* ביצוע של סדרת מפגשים קצרה בקמפוס המכללה (3-4 מפגשים).

 


מטרת הפרויקט:

     - העשרה וחשיפה לנושאי מדע

     - טיפוח מיומנויות חשיבה מדעית

     - הגדלת מספר התלמידים הבוחרים ללמוד לבגרות במדעים וטכנולוגיה בהיקף של 5  יח"ל

     -  הגברת הנגישות להשכלה גבוהה ומוכנות אקדמית

 

התוכנית המוצעת מדגישה חמישה מוקדים מרכזיים:

- הגברת הנגישות להשכלה גבוהה

- טיפוח מיומנויות למידה מדעיות (קריאת טקסט מדעי, מיומנויות חקר, שאילת שאלות, מיומנויות גרפיות, מיומנויות הצגת מידע מדעי)

- חשיפה לתחום המדעים והמחקר המדעי

- חשיפה לתעשייה

- עידוד הקשר והמשך תהליכי הלמידה בבית הספר

 

*במסגרת החשיפה לנושא התלמידים גם מתנסים בפרוצדורות מעבדתיות רלוונטיות ועל בסיסן מציעים תהליך חקר המתבצע בקבוצות קטנות.  

* התהליך מלווה בהקניית מיומנויות למידה שיאפשרו לתלמיד להתמודד עם כתיבה מדעית והצגת פוסטר מדעי כתוצר לימודי מסכם.

* בין הקבוצות השונות תתקיים בסוף השנה תחרות וייבחרו שלושה פוסטרים מצטיינים.

* תהליך הלמידה כולל מספר מפגשים בקמפוס המכללה או במיג"ל, קישור הנושא המדעי לתעשייה באמצעות סיור לימודי(נתון לבחירה) והמשך הנחייה מרחוק באמצעות מנחה מדעי מתאים.

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות