category-banner5.jpg

מצוינות מדעית ליסודי

תוכנית מצוינות מדעית יסודי (משימ"ה – מדע, שפות יסוד ומיומנויות למידה)

 התוכנית הינה תוכנית עומק, הכוללת מפגשים בני 4-5 שעות אקדמאיות. המפגשים משלבים חשיפה מדעית והתמודדות עם תהליך חקר משמעותי. במסגרת התוכנית מושם דגש על למידה חוויתית, התנסותית ופעילה בקבוצות קטנות, תוך העשרה מדעית וטיפוח של מיומנויות למידה הרלוונטיות לתחום המדע. את תוכנית אפשר לקיים במספר נושאים: מים, מזון ותזונה, איכות הסביבה. התוכנית מותאמת לכיתות ה"ו.

התוכנית כוללת חשיפה לתופעה, מידע והתנסות בחקר אישי/ קבוצתי.

במהלך התוכנית תבצע כל קבוצה פרוייקט חקר אותו תציג בסיום התוכנית.

התוכנית מומלצת כהכנה לחטיבת הביניים.

ייחודה של התוכנית בטיפוח מובנה של מיומנויות למידה הרלוונטיות לתחום המדע:

1.קריאה והבנת טקסט מדעי

2.מיומנויות חקר: שאילת שאלות, איסוף ועיבוד נתונים, מיומנויות גרפיות, מיומנויות 

   טיעון, מיומנויות כתיבה מדעית.

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות