category-banner2.jpg

מצוינות מדעית

מצוינות מדעית:

תכנית המצוינות המדעית הרב שנתית מציעה מודל תהליכי שמטרתו להגביר את הזיקה לתחום המדעים והטכנולוגיה, לטפח מיומנויות מדעיות ולסייע בעיצוב תמונת עתיד אקדמית-מקצועית. התכנית מתאימה לתלמידי כיתות ז' וח' וייחודה היא בשימת דגש על טיפוח "תרבות" של מצוינות, תוך בניית רצף המשלב חשיפה וחיבור לקהילה המקומית. התוכנית המוצעת להלן, מונחית על ידי מומחים שונים מתחום המדעים והוראתם ומשלבות פעילות בצמוד לאנשי סגל אקדמי וחוקרים פעילים מהאזור. המפגשים מדגישים התנסות פעילה בקבוצות קטנות, במעבדות או בחדרי מחשב. במסגרת המפגשים התלמידים נחשפים לסביבת עבודה חדשה, דרך חשיבה מפתחת ומיומנויות הלמידה באקדמיה ובמחקר.

למעשה, התוכנית מציעה 3 מפגשים בנושאים שמקבילים לשיעורי המדעים והטכנולוגיה בסילבוס ויהיו לנקודות שיא בתהליך הלימוד הבית ספרי. במסגרת המפגשים התלמידים יעמיקו את הידע באותם נושאים ויחשפו למכשור חדיש ושיטות עבודה שאינם זמינים בבית הספר.

בין הנושאים ניתן למצוא המחשה באמצעות חנקן נוזלי למודל החלקיקים כמסביר את מבנה החומר, המחשה של המרות ומעברי אנרגיה ע"י התנסות בהפעלת מתקנים המפיקים חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, הכרות עם חומרים כימיים והחשיבות בשימוש בהם בכל תחומי החיים דרך מפגש בנושא "זיהוי פליל", בניית סירות המונעות ע"י קיטור כמודל להמחשת חוקים פיזיקליים בתחום הלחץ והעבודה ועוד מגוון פעילויות מרתקות המחברות בין התיאוריה הנלמדת בבית הספר וההתנסות הפעילה במעבדה.

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות