category-banner2.jpg

מצוינות מדעית

 

תהליך החקר:

עם סיום 3 המפגשים, התלמידים יחשפו לתהליך חקר מלא ועצמאי. את תהליך החקר מובילים המורים למדעים, בליווי ותמיכה של צוות ההדרכה המקצועי המוכר לתלמידים מהמפגשים הקודמים . הדגש בתהליך החקר יושם על אסטרטגיות הלמידה ופיתוח המיומנויות הנדרשות לשמו. התלמידים מתנסים בחיפוש מידע ברשת וסיכומו לכדי רקע מדעי לעבודתם, מתנסים בתכנון ניסוי מלא, כולל הגשת רשימות ציוד וחומרים הדרוש להם לשם ביצוע הניסוי, ביצוע הניסוי בפועל, רישום התוצאות ועיבודן והסקת מסקנות. בסיום התהליך על התלמידים להגיש "מוצר" מסכם: דו"ח ניסוי, פוסטר מדעי או מצגת בלווי פרזנטציה מול פאנל הערכת עבודות חקר. תוצר הלמידה משקף את התהליך על כל שלביו ועבודות נבחרות יוצגו, באופן כזה או אחר, בערב מסכם בפני הורי התלמידים וצוותי ההוראה של בית הספר והמרכז האקדמי לנוער.

 

 

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות